Vedtægter

[vc_row][vc_column width=”1/1″ css=”.vc_custom_1453557867562{padding-top: 15px !important;}”][ewf-button link=”url:http%3A%2F%2Fxn--rousthje-b5a.dk%2Fgalleri%2F|title:Tryk%20her%20for%20at%20hente%20en%20PDF%20fil%20med%20vedt%C3%A6gterne.|” icon=”ifc-txt” icon_pos=”left” style=”btn” border_color=”#18829c” color=”#18829c” color_text=”#ffffff” size=”small” align=”text-center”][/vc_column][/vc_row][vc_row ewf_row_title=”Full width”][vc_column width=”1/1″ css=”.vc_custom_1453557923516{border-top-width: 1px !important;border-right-width: 1px !important;border-bottom-width: 1px !important;border-left-width: 1px !important;padding-top: 10px !important;padding-left: 10px !important;border-left-color: #1e73be !important;border-left-style: solid !important;border-right-color: #1e73be !important;border-right-style: solid !important;border-top-color: #1e73be !important;border-top-style: solid !important;border-bottom-color: #1e73be !important;border-bottom-style: solid !important;}”][vc_column_text]Paragraf 1.

Navn:

Foreningens navn er ”Rousthøje Forsamlingshus”.

Paragraf 2.

Formål:

Foreningens formål er at holde forsamlingshuset i en sådan stand, at det stedse er et godt og hyggeligt samlingssted til foredrag, møder, selskabelige sammenkomster og lignende.

Paragraf 3.

Medlemskab:

Enhver, der ønsker det, kan optages som medlem af foreningen mod betaling af gældende kontingent. Medlemskabet gælder for en husstand: 2 voksne og deres børn under 18 år. Optagelse i foreningen sker ved henvendelse til bestyrelsen. Optagelse kan nægtes, hvis 2/3 af bestyrelsens medlemmer stemmer herfor. Denne afgørelse kan indankes for den førstkommende generalforsamling. Leje af forsamlingshusets lokaler forudsætter medlemskab af foreningen.

Paragraf 4.

Kontingent:

Kontingentet fastsættes af bestyrelsen. Enlige og pensionister betaler halvt kontingent. Kontingent betales ved indmeldelsen.

Paragraf 5.

Daglig drift:

Bestyrelsen består af 5 medlemmer, som vælges på generalforsamlingen ved simpel stemmeflerhed. Valget gælder for 2 år, således at der afgår 2 medlemmer det ene år og 3 det andet. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen og vælger ved afstemning blandt sine medlemmer en formand, en kasserer og en sekretær. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsesmøde afholdes, når formanden finder det fornødent, eller når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer kræver det. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når 3 eller flere medlemmer inkl. formanden er til stede. I tilfælde af stemmelighed gør formandens stemme udslaget. Forhandlingerne på bestyrelsesmøder indføres i protokol, og protokollen underskrives af protokolføreren i foreningen samt formanden eller et af de bestyrelsesmedlemmer, der har deltaget i mødet.

Paragraf 6.

Regnskab og revision:

Foreningens regnskabs- og virkeår løber fra den 1. januar til den 31. december. Regnskabet skal før den ordinære generalforsamling være revideret af 2 blandt medlemmerne uden for bestyrelsen valgte revisorer. Revisorerne og en suppleant vælges på generalforsamlingen for 1 år ad gangen. Genvalg kan finde sted. Foreningens formue bør være anbragt i et anerkendt pengeinstitut og bør så vidt muligt være rentebærende.

Paragraf 7.

Generalforsamling:

Ordinær generalforsamling holdes hvert år inden udgangen af januar kvartal. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når flertallet af bestyrelsen finder det nødvendigt, samt når mindst 30 % af medlemmerne ved angivelse af dagsorden skriftligt forlanger det. I sidste tilfælde skal generalforsamlingen finde sted senest en måned efter begæringens modtagelse.

Generalforsamlingen indkaldes med angivelse af dagsorden ved skriftlig meddelelse til medlemmerne eller i dagspressen med mindst 8 dages varsel. Såfremt der foreligger punkter på dagsordenen jfr. § 8, skal det bekendtgøres i forbindelse med indkaldelse til generalforsamlingen.

Dagsorden på den ordinære generalforsamling skal indeholde:

  1. Valg af dirigent, skriftfører og stemmetællere.
  2. Formandens beretning.
  3. Fremlæggelse af regnskab.
  4. Indkomne forslag.
  5. Valg af bestyrelse og suppleant.
  6. Valg af 2 revisorer og suppleant.
  7. Eventuelt.

På den ordinære generalforsamling aflægges beretning om foreningen i det forløbne virkeår, ligesom det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse. Ligeledes behandles indkomne forslag, som skal være bestyrelsen i hænde skriftligt senest 5 dage inden generalforsamlingen. Afstemninger sker skriftligt, hvis blot 1 tilstedeværende medlem ønsker det. Indkaldelse til generalforsamling skal indeholde meddelelse om, hvilke bestyrelsesmedlemmer, der afgår i henhold til lovene.
Afstemning kan kun finde sted om de på dagsordenen opførte forhandlingspunkter samt om ændringsforslag til disse.
På generalforsamlingen har hver husstand 2 stemmer, enlige har 1 stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Ved afstemning gælder i almindelighed simpel stemmeflerhed jfr. Dog § 8.
For at være stemmeberettiget på generalforsamlingen skal man have været medlem i mindst 1 måned.

Paragraf 8.
Vedtægtsændringer, køb og salg af fast ejendom, opløsning:

Ændring af vedtægter, køb og salg af fast ejendom og opløsning af foreningen skal vedtages på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 75 % af de mødte på begge generalforsamlinger. Ved eventuel opløsning af foreningen tilfalder foreningens formue – efter generalforsamlingens beslutning – ét eller flere til Rousthøje og omegn knyttede almennyttige formål.

Paragraf 9.
Tegning og hæftelse:
Foreningen forpligtes ved underskift af 3 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formanden. Formanden kan meddele foreningens kasserer fuldmagt til at modtage indbetalinger og betale indgåede forpligtelser. Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med sin formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse.

Paragraf 10.
Bevilling:
Bestyrelsen har bemyndigelse til at søge om éndagsbevilling til salg af spiritus.

Således vedtaget på generalforsamling den 20. oktober 2015.

Formand: Sign. Allan Christensen. Dirigent: Sign. Lars Henrik Christensen[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]